فسقلی عسل و آرش

من فسقلی اومدم تا مامانی و بابایی از تنهایی دربیان!